آئین نامه آموزشگاه هارمونی آموزشگاه موسیقی هارمونی  01133207477
  info@harmonysari.ir

قوانین و مقررات

* ثبت نام کلاس های آموزشگاه به صورت ترم سه ماه (12 جلسه) صورت میگیرد .


* هنرجویان می توانند با رعایت مقررات شهریه خود را به صورت نیم ترم یعنی یک ماه و نیم (6 جلسه) نیز پرداخت کنند


* شایان ذکر است هر گونه غیبت از طرف هنرجو غیر موجه بوده ، ولی در صورتی که جلسه هنرجویان از طرف آموزشگاه کنسل شود یا جلسه ی جبرانی تشکیل می گردد یا شهریه برای هر جلسه کنسل شده محاسبه نخواهد شد .


* از جلسه 11 در صورت ثبت نام به صورت ترمی و از جلسه 5 در صورت ثبت نام به صورت نیم ترم هنرجویان می توانند برای ثبت نام ترم بعد اقدام نمایند .

Back to Top

STYLE SWITCHER

Colors
Boxed Layouts
Menu Hover Effect
Dropdown Styles