مقررات عمومی آموزشگاه موسیقی هارمونی  01133207477
  info@harmonysari.ir

قوانین و مقررات

 

هنرجوي عزيز:

خواهشمند است مقررات آموزشگاه را با دقت مطالعه كرده و رعايت نماييد.

 1. حفظ شئون اخلاقي براي همه و رعايت حجاب اسلامي براي خواهران الزامي است.
 2. مبلغ شـهريه پس از ثبت نام تحت هيچ شـرايطي قابل برگشـت نبـوده و همچنيـن تعويـض نـام هنرجو امكان پذير نيست.
 3. غيبت تحت هر شـرايط ، حتي با اطلاع قبلي ، به عهده هنرجو بوده و در محاسبه ي شهريه شامل جلسات كلاس مي گردد.
 4. هنرجو مي بايست قبل از ورود به كلاس و قبل از شروع هر جلسه با مسئول دفتر هماهنگي نمايد.
 5. به همراه داشتن كارت هنرجويي جهت حضورو غياب و ورود به كلاس الزامي است.
 6. خواهشمند است درجلسه ي چهارم جهت تمديد ثبت نام خوداقدام نماييد، درغيراين صورت  آموزشگاه مسئوليتي جهت نگهداري وقت شما نخواهد داشت.
 7. ثبت نام در هر ماه جهت چهار جلسه متوالي است و هر ترم شامل 12 جلسه پي در پي مي باشد.
 8. مـدت زمان كلاس درس نسـبت به شرايط خاص متغير است، اما در مجموع بر اساس هر جلسه 30 دقيقه، برنامه ريزي شده است.
 9. ميزان مطالب آموزش داده شده توسط مربي، متناسب با تمرين، درك و فعاليت هنرجو مي باشد.
 10. هنرجو مي بايست تمرين ها و اتودهاي مشخص شده از طرف مربي خود را به طور جدي پيگيري نموده و به انجام برساند. درصورت عدم تمرين جدي و يا سهل انگاري در انجام تكاليف، هنرجو جلسه يا جلساتي را كه بدون تمرين به كلاس مي آيد از دست خواهد داد.
 11. چنانچه به هر نحوي مربي و يا ساير مسئولين مربوطه درطول مدت تحصيل و آموزش، نسبت به رفتار هنرجو نارضايتي داشته باشند، نسبت به اخراج وي بدون برگشت شهريه اقدام خواهد شد..
 12. هنرجويان خردسال مي بايست توسط يكي از والدين مشايعت گردند (آموزشگاه هيچ گونه مسئوليتي در اين خصوص ندارد).
 13. هنرجويان بايد ده دقيقه قبل از شروع كلاس، در آموزشگاه حضور داشته باشند.
 14. آموزشگاه در كليه ي تعطيلات رسمي (غير از وفات و شهادت ائمه(ع)) فعاليت دارد.
 15. تعطيلات آموزشگاه و غيبت مربي به عهده آموزشگاه مي باشد و شامل جلسات كلاسي نمي شوند.
 16. از استعمال دخانيات و تجمع بي جا در محيط آموزشگاه خودداري فرماييد.
 17. جهت آگاهي از وضعيت و برنامه هاي آموزشگاه به سايت www.harmonysari.ir  مراجعه كنيد.

   

Back to Top

STYLE SWITCHER

Colors
Boxed Layouts
Menu Hover Effect
Dropdown Styles